RÈGLEMENTS SEZON 2020/2021

§ 1
Informacje ogólne

1. Definicje terminów użytych w Regulaminie:
a) Organizator – oznacza Inter Brussels Football Academy [email: info@inter.brussels.pl,
tel: 0 472 665 875] działający w imieniu:

Inter Brussels VZW
Driesstraat 129/5
9506 Idegem
BE 0767.807.854

Nr. Konta Bankowego: BE41 0019 1361 7010

b) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zajęć piłkarskich dla dzieci organizowanych
przez Organizatora;
c) Zajęcia – oznacza zajęcia piłkarskie organizowane przez Organizatora;
d) Uczestnik – oznacza dziecko zgłoszone przez opiekuna i biorące udział w Zajęciach;
e) Opiekun prawny – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka, dla którego został wykupiony udział w Zajęciach;
f) Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość (drogą elektroniczną) pomiędzy Organizatorem a Opiekunem za pośrednictwem formularza internetowego inter.brussels/signup w zakresie uczestnictwa dziecka Opiekuna  w Zajęciach
g) Nabywca Zajęć – Opiekun, który zawarł na odległość z Organizatorem umowę za pośrednictwem formularza internetowego zapisz.inter.brussels w zakresie uczestnictwa jego dziecka (lub dziecka w stosunku do którego jest opiekunem prawnym) w Zajęciach.

2. Organizatorem Zajęć w ramach akademii jest Inter Brussels Football Academy.

3. W Zajęciach mogą uczestniczyć dziewczynki oraz chłopcy w wieku od 3 do 13 lat (z wyłączeniem szczególnych przypadków lub na wniosek rodzica).

4. Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu zgodnie z planem przedstawionym przez Organizatora na stronie internetowej akademii harmonogram.inter.brussels

5. Proces zapisu na Zajęcia odbywa się trakcie dokonywanej rejestracji poprzez formularz on-line na stronie zapisz.inter.brussels. Organizator zastrzega, iż niniejsza rejestracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem zgłoszonego dziecka na Zajęcia.

6. W przypadku decyzji Organizatora o przyjęciu dziecka na Zajęcia w ramach Inter Brussels
Football Academy, o czym Opiekun zostanie powiadomiony przez Organizatora drogą mailową – Opiekun będzie zobowiązany do dokonania wpłaty Opłaty wpisowej, na konto organizatora. Dokonanie Opłaty wpisowej we wskazanym terminie zapewnia kandydatowi na Uczestnika miejsca na liście uczestników Zajęć oraz zestawu treningowego na pierwszych zajęciach. Brak opłaty powoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów na Uczestników, a tym samym zwalnia miejsce dla kolejnego kandydata na Uczestnika.

7. Organizator zastrzega, iż ilość uczestników w Zajęciach jest ograniczona.

§ 2
Stroje i przygotowanie do zajęć

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udziału w treningach i zawodach w przekazanych strojach przez Organizatora.

2. Organizator zapewnia profesjonalny sprzęt treningowy

3. Na stroje składają się:
a. Komplet Treningowy – Koszulka Treningowa, Spodenki, Getry

§ 3
HONORAIRES

1. Wszyscy Uczestnicy Zajęć wnoszą opłatę w wysokości 250 Euro za sezon (słownie: dwieście pięćdziesiąt euro) dalej „Opłata”. Opłata ta musi być zaksięgowana u trenera najpóźniej po pierwszym dniu zajęć.

2. Opłata Wpisowa/Administracyjna (dalej „Wpisowe”) w wysokości 50 Euro to opłata jednorazowa. Jest to opłata dla Nowych Zawodników. Wpisowe należy dokonać na konto zaraz po wysłaniu Formularza Zgłoszeniowego. Wpisowe pokrywa koszty administracyjne oraz komplet treningowy.

3. Wpłata Wpisowego jest niezbędna do zapewnienia miejsca na liście uczestników Zajęć oraz do przekazania zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, getry,). W przypadku braku wpłaty Opłaty wpisowej, Organizator będzie miał prawo do usunięcia Uczestnika z rezerwacji miejsca na liście Uczestników Zajęć, a także do nie przekazania Uczestnikowi zestawu odzieży treningowej. Wpłata może również być uiszczona na konto patrz §1 pkt.1.a.

4. Wpisowe w przypadku rezygnacji z Zajęć przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z wpisem Uczestnika na listę Uczestników Zajęć, w tym również na pokrycie kosztów wydania zestawu odzieży treningowej (jeśli została wydana).

§ 4
Zasady uczestnictwa w Zajęciach

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca szkoleniowego, w którym będą prowadzone Zajęcia oraz terminu Zajęć w okresie jesienno-zimowym proponując podjęcie treningów w miejscu zastępczym na czas okresu jesienno zimowego (np. hala). Opiekun prawny oraz Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie zmiany miejsca szkoleniowego w okresie jesienno-zimowym poprzez mail/www/fb.

2. [Prawo wypowiedzenia umowy/ rezygnacji z Zajęć] Opiekunowi Uczestnika Zajęć przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w Zajęciach, pod warunkiem złożenia oświadczenia i wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną  na adres: info@inter.brussels

3. Rezygnacja z Zajęć nie uprawnia do żądania zwrotu Opłaty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

5. przypadku odwołania Zajęć z przyczyn opisanych w pkt 4 powyżej, przysługuje prawo do skorzystania z innego terminu Zajęć wskazanego przez Organizatora (przy czym może to być również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie Zajęć harmonogram.inter.brussels).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z Zajęć lub przesunięcia Uczestnika do innej grupy:

a. ze względów wychowawczych, tj. w przypadku rażącego łamania regulaminu
wewnętrznego Organizatora;

b. ze względów sportowych – na podstawie opinii sztabu trenerskiego z miesięcznym
okresem wypowiedzenia.

§ 5
Organizacja Zajęć

1. Organizator zapewnia, iż:

a. każde Zajęcia będą prowadzone według autorskiego programu treningowego akademii
Inter Brussels;

b. każde Zajęcia będą trwać 60 minut.

c. w każdej grupie w ramach Zajęć będzie minimum jeden trener;

d. place treningowe, na których będą odbywać się Zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni, bezpieczny sprzęt sportowy;

e. Zajęcia prowadzone będą na syntetycznej murawie, na naturalnej murawie lub w salach
gimnastycznych.

2. Uczestnicy mogą przystąpić do Zajęć wyłączenie w strojach otrzymanych od Organizatora w ramach Wpisowego.

3. Organizator informuje i jednocześnie zaleca, aby Opiekun prawny przed udziałem Uczestnika w Zajęciach przeprowadził u Uczestnika odpowiednie badania lekarskie okresowe w celu ewentualnego stwierdzenia czy u niego nie występują jakiekolwiek przeciwwskazania do uczestnictwa w Zajęciach.

4. Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika, Opiekun prawny zobowiązany jest przed wzięciem przez Uczestnika udziału w pierwszych Zajęciach – do wypełnienia, podpisania i dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika w celu zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzji lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika w zajęciach piłki nożnej. W przypadku nie dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o stanie zdrowia Organizator zakłada, że brak przekazanego oświadczenia oznacza niniejszym, iż Uczestnik jest w pełni zdrowia i nie ma żadnych zastrzeżeń medycznych co do udziału w Zajęciach. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku nie złożenia oświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika czy też zatajeniem faktów związanych z chorobami czy kontuzjami Uczestnika..

5. Opiekunowie prawni Uczestników Zajęć proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o
wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych
dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania lub uniemożliwiających jego bezpieczne
uczestniczenie w Zajęciach.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego
udziału w Zajęciach.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie
przez Uczestników wartościowych przedmiotów, w tym: telefonów komórkowych, tabletów,
sprzętu sportowego i innych, odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

8. Organizator zapewnia Uczestnikom Zajęć na czas ich trwania ubezpieczenie NNW. Szczegóły
ubezpieczenia przekazane zostaną drogą email/fb/www.

§ 6
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1;
dalej : RODO, niniejszym informuję, że:
1. Inter Brussels Football Academy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z
przynależnością Inter Brussels VZW BE 0767.807.854
Administrator danych informuje, że:
a. Przetwarzane przez Inter Brussels Football Academy dane osobowe oraz zdjęcia członków Inter
Brussels Football Academy oraz kandydatów na członków Inter Brussels Football Academy
pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
b. Podanie danych osobowych Inter Brussels Football Academy jest dobrowolne, lecz niezbędne
do uzyskania i zachowania członkostwa w Inter Brussels Football Academy. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa Inter Brussels Football Academy, żądanie
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, bądź ich ograniczenie jest równoznaczne z
rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w Inter Brussels Football Academy.
c. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem
info@inter.brussels
d. Pani/Pana dane osobowe oraz zdjęcia:
aa. Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i F RODO;
ab. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Inter Brussels
Football Academy wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych);
ac. Będą przechowywane, przez okres przynależności do Inter Brussels Football Academy,
a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji;
ad. Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
jakichkolwiek pomiarów;
ae. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom
e. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
W razie uznania, że przetwarzanie w imieniu Inter Brussels Football Academy danych osobowych
narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych ( w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinien zostać wydrukowany
i podpisany przez Opiekuna Prawnego oraz przekazany na pierwszym treningu Uczestnika.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na stronie internetowej Organizatora, tj. od
dnia 25 sierpnia 2019r.

3. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Regulamin można wydrukować i podpisać osobiście lub wypełniając Formularz zgłoszeniowy i zatwierdzając jednocześnie Regulamin.

…………………………………………………….………

REJOINS NOTRE ÉQUIPE INTER BRUSSELS

All contents © copyright Inter Brussels. All rights reserved.

fr_BEFrançais de Belgique
pl_PLPolski en_GBEnglish (UK) nl_BENederlands (België) fr_BEFrançais de Belgique